16.01.2015

Buluşların ticarileştirilmesi ile ilgili taslak tebliğ yayımlandı

Patentli veya faydalı model belgeli buluşların ticarileştirilmesinden elde edilen gelirler için % 50 kurumlar ve gelir vergisi istisnası getiren 19.02.2014 tarihli ve 6518 sayılı kanun ile ilgili taslak tebliğ 16.01.2015 tarihinde yayımlandı.

Bilindiği üzere, Türkiye’de gerçekleştirilen araştırma, geliştirme ve yenilik faaliyetleri ile yazılım faaliyetleri neticesinde ortaya çıkan patentli veya faydalı model belgeli buluşların ticarileştirilmesinden elde edilen gelirler için % 50 kurumlar ve gelir vergisi istisnası getiren 19.02.2014 tarihli ve 6518 sayılı kanun ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununa 5/B maddesi eklenmiştir. Anılan maddenin uygulanması ile ilgili olarak, 9 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğ Taslağı Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı web sitesinde 16.01.2015 tarihinde yayımlanmıştır.

Söz konusu taslağın geliştirilmesi ve yayımlanmaya hazır hale getirilmesi amacıyla ilgili tarafların görüş ve önerileri alınmaya başlanmıştır.

> 9 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğ Taslağı

×