27.03.2015

Avrupa Bilgi Transferi Derneği (EuKTS)

Avrupa genelinde bilgi ve teknoloji transferi mesleğinin standardının yükseltilmesi ve bilinirliğinin artırılması amacıyla kurulan Avrupa Bilgi Transferi Derneği (EuKTS), faaliyetlerinin tanıtımı ve yaygınlaştırılmasına yerel bazda yardımcı olma ve finansal destek konularında ilgili paydaşların katkısını bekliyor.

EuKTS başlangıçta AB tarafından (FP7 RTD OMC-NET) fonlanmış ve bilgi ve teknoloji transferi dernekleri, eğitim sağlayıcılar ve politika yapıcılardan oluşan bir konsorsiyum olarak yapılanmıştır. 20 ülkeden 30 organizasyon (eğitim sağlayıcılar, politika yapıcılar, meslek ağları ve yenilikçilik merkezleri) EuKTS Destek mektubunu imzalamıştır.

Konsorsiyum, bireylerin ve eğitim sağlayıcıların sertifikasyonu ve akreditasyonu için kapsamlı bir çerçeve yanında bilgi ve teknoloji transferi mesleği için bir yetenek ve yeterlik model müfredat programı da geliştirmiştir.

AB projesi tamamlandığında, projenin değeri ve projeye olan pazar ihtiyacını teyit eden bir fizibilite çalışması ortaya çıkmıştır. Sonuçta EuKTS, merkezi Brüksel’de, kar amacı gütmeyen uluslararası bir dernek olarak yapılanmıştır.

Bu esnada, Avusturya ve Çek Cumhuriyeti’nde çok olumlu sonuçların elde edildiği bir pilot proje de uygulanmıştır. Pilot proje kapsamında, EuKTS akreditasyon ve sertifikasyon metotlarının önemini, kabullenilmesini ve bunlara olan pazar talebini gösterir şekilde, 2012 yılında 184, 2013 yılında 300 temel sertifika verilmiştir.

EuKTS projesinin temel amacı, yeterli mesleki ve eğitimsel standartlar (bilgi ve teknoloji transferi müfredat programı tanımı, derslerin akreditasyonu ve bireylerin farklı kariyer aşamalarında sertifikasyonu) geliştirerek bilgi ve teknoloji transferi uzmanlık alanının statüsünün ve tanınılırlığının yükseltilmesidir. Proje, bilgi ve teknoloji transferi profesyonellerinin tüm ilgili taraflarca (sanayi, üniversite, kamu araştırma kurumları vb.) tanınmasını sağlayacaktır.

Kalite standartları, EuKTS için önemli ve öncelikli bir konudur. Mevcut modellerden farklı olarak bu projede eğitim ve sertifikasyon farklı yapılar tarafından yönetilecektir. Projenin diğer bir ayırıcı özelliği de, herhangi bir mesleki yapıya üyelik şartı aranmaksızın sınavların herkese açık olmasıdır. Ayrıca, eğiticilerin kalitesi verilecek eğitimden önce bağımsız bir tarafça değerlendirilecektir.

Müfredat programı, temel becerileri ve minimum mesleki standartları tanımlayacak ve patent ağırlıklı yeterli bir eğitim çerçevesi sunacaktır. Tanınma süreci, derslerin akreditasyonu ve yeniden akreditasyonu ile profesyonellerin sertifikasyonu ve yeniden sertifikasyonu prosedürleri üzerine yapılanacaktır.

Patent farkındalığı, koruması ve yönetimi konularına özel vurgu yapan müfredat, strateji ve patent portföyü, patent koruması, patent fırsat değerlendirmesi ve değerlemesi, bilgi transferi ve patentlerin pazarlanması, patentlerin görüşülmesi ve lisanslanması gibi becerileri içerecektir.

EuKTS sertifikasyonu üç seviyede verilecektir:
Temel Seviye Sertifika: Kısıtlı tecrübesi olan veya tecrübesiz kişilerin bilgi ve teknoloji transferi uzmanlık alanına giriş yapmalarını sağlayacak akredite derslerin tamamlanması halinde verilecektir.
Orta Seviye Sertifika: Bilgi ve teknoloji transferi uzmanlık alanı uygulayıcılarının tecrübe ve uzmanlığının onaylanması için çoktan seçmeli sorular.
İleri Seviye Sertifika: Uzman değerlendirmesi.

Akreditasyon temel ve orta seviye sertifikasyonlar için verilecektir.

Ulusal patent ofislerinde kurulmaya başlayan patent akademileri de EuKTS’ye sertifikasyon için başvurabilecek ve bunlar temel seviye eğitimi ve sertifikası verebilecektir. Ulusal ofisin akademisi tarafından verilecek eğitim/sertifika ulusal bazlı ve kendi dilinde olacaktır. Patlibler de akreditasyon ve eğitim vermek konusunda potansiyel adaylar olabilecektir.

Bilgi ve teknoloji transferi konusunda eğitim materyali, teknik bilgi ve tecrübeli eğitimci eksikliği çeken ülkeler için Avrupalı teknoloji transferi uzmanları tarafından webinarlar verilecektir.

Vekillikte olduğu gibi bu sistemde de mevcut tecrübeli bireylerin 3 seviyede sertifikalı eğitici olarak tanınması mümkün olacaktır (grandfathering). Bu tanınma ile ilgili süreç, bağımsız bir birim tarafından yönetilecek ve sertifikasyon onayı EuKTS’nin yönetim kurulunca belirlenecek kriterler üzerinden verilecektir.

Tam/yarı zamanlı çalışan görevlendirme, EuKTS farkındalığının artırılması  ve EuKTS faaliyetlerinin gerçekleştirilmesine yönelik destek gibi konularda sağlanabilecek katkılar ve üyelik hakkında aşağıdaki linklerden bilgi edinebilirsiniz.

> EuKTS Üyelik Formu
> Katkı sağlanabilecek alanlar

Kaynaklar
- Avrupa Patent Organizasyonu (EPO), Teknik ve Operasyonel Destek Komitesi (TOSC), CA/T 10/14 Dokümanı
- http://www.eukts.eu/

×