18.03.2015

YOİKK Fikri, Sınai Mülkiyet Hakları ve AR-GE Teknik Komite Toplantısı

Türk Patent Enstitüsü ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı eş başkanlığında yürütülen Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) Fikri, Sınai Mülkiyet Hakları ve AR-GE Teknik Komitesi, 18 Mart 2015 tarihinde Türk Patent Enstitüsü’nde bir toplantı gerçekleştirdi. Anılan toplantıda, Teknik Komitenin bu dönem üstlendiği 6 nolu eylem* için oluşturulan çalışma gruplarının kaydettiği ilerlemeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Anılan eylemlerden teknoloji transferi ile doğrudan veya dolaylı ilişkili olan 3 eylem hakkındaki son gelişmeler aşağıda özetlenmektedir.


2 Nolu Eylem
2 nolu “Üniversite-sanayi-kamu işbirliğine dair etkin işleyen bir yönetim modelinin araştırılması” eylemi kapsamında, sorumlu kurum olan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan çalışma raporunda aşağıdaki gelişmeler ifade edilmiştir:

 • Bakanlık tarafından Kamu Üniversite Sanayi İşbirliği (KÜSİ) Strateji Belgesi ve Yol Haritası hazırlandığı (6 hedef ve 31 eylem)
 • Eylemlerin gerçekleştirilebilmesi amacıyla, 26 kalkınma bölgesini temsilen 30 akademisyenden oluşan bir çalışma grubu kurulduğu
 • Çalışma grubu üyelerinin sorumlu oldukları bölgelerdeki illerde, üniversite-sanayi-STK vb. tüm paydaşlarla eşgüdüm içinde KÜSİ bağlamında çalışmalar yürüttüğü
 • Çalışma grubunca, yürütülen faaliyetlerin belli aralıklarla değerlendirildiği (Ankara, Bursa ve Malatya)
 • Ayrıca, YÖK bünyesinde de “Üniversite-Sanayi İşbirliği Komisyonu”  kurulduğu

 

2 nolu eyleme ilişkin Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından hazırlanan “Üniversite-Sanayi İşbirliğinde Sanayi Kesiminin Beklentileri ve Sorunları Raporu” kapsamında da aşağıdaki hususlar dile getirilmiştir:

 • Rapor hazırlanırken anket yöntemi ile 365 Oda/Borsa, 38 Teknokent yönetici şirketi, 51 sektör meclisinden görüş ve önerilerin derlendiği (246 farklı görüş/öneri bütünleştirilerek 5 ana başlık altında 14 temel soruna ilişkin 61 çözüm önerisi)
 • Üniversite-sanayi işbirliği ile ilgili somut bir merkezi yönetim yapısının (Üniversite Sanayi İşbirliği Koordinasyon Kurulu) oluşturulması
 • Koordinasyon Kurulunun alt bileşeni olarak yerel platformların (Bölge Teknoloji Platformları) oluşturulması


Toplantı sonunda, 2 nolu eyleme ilişkin diğer paydaşlardan da görüşlerin beklendiği ve Nisan ayı içinde raporun tamamlanması kararlaştırılmıştır.

 

3 Nolu Eylem

3 nolu “Teknoloji Transfer Ofislerinin (TTO) performanslarını ölçmek üzere sanayi temsilcilerinin de geri bildirimlerini kapsayacak bir model tasarlanması” eylemi kapsamında, sorumlu kurum olan TÜBİTAK tarafından aşağıdaki gelişmeler ifade edilmiştir:

 • 2015 yılı içinde TTO’ların performansının ölçülmesine yönelik TÜBİTAK tarafından bir anket yapılmasının planlandığı
 • TÜBİTAK tarafından girdi ve çıktıların izlenebileceği bir değerlendirme şablonunun oluşturulduğu
 • Ar-Ge merkezi kuruluşların Ar-Ge yöneticilerinin izleyici olarak belirlendiği
 • Mayıs başında eylemin sonuçlanmasının öngörüldüğü


6 Nolu Eylem
6 nolu “Patent, marka ve endüstriyel tasarım başvurularının ücretlendirme politikalarında şahıs, KOBİ ve üniversite uygulamasına geçilmesine yönelik analiz yapılması” eylemi kapsamında, aşağıdaki hususlar gündeme gelmiştir:

 • Türk Patent Enstitüsü tarafından, marka, patent ve tasarım başvuruları için yabancı patent sistemlerindeki, kişilere göre farklı ücret uygulamaları araştırılmış ve rapor haline getirilmiştir.
 • Marka başvurularında indirime ilişkin TOBB’dan gerekçeler beklenmektedir.
 • Kişilere farklı ücret uygulamasının mevzuata uygunluğu hukuki olarak değerlendirilmiş ve TPE’nin ücret tebliğinde yapılacak değişiklik öncesinde farklı ücret uygulamasına ilişkin Bakanlar Kurulu’nca TPE’ye yetki verilmesi yönünde karar alınmıştır.

 

* Fikri, Sınai Mülkiyet Hakları ve AR-GE Teknik Komitesi sorumluluğundaki 6 eylem:

1- Fikri mülkiyet hakları konusunda tüm eğitim seviyelerinde verilmekte olan derslerin içeriklerinin ve diğer eğitimlerin araştırılarak raporlanması

2- Üniversite-sanayi-kamu işbirliğine dair etkin işleyen bir yönetim modelinin araştırılması

3- Teknoloji Transfer Ofislerinin (TTO) performanslarını ölçmek üzere sanayi temsilcilerinin de geri bildirimlerini kapsayacak bir model tasarlanması

4- Ülkemizde fikri ve sınai hak ihlallerinin boyutuna yönelik öngörü sağlayacak ve mücadeleci tüm kurumlar tarafından erişilebilir ortak, çok amaçlı ve kapsamlı bir veri tabanı gereksinimine yönelik analiz çalışması yapılması

5- Fikri mülkiyet hakkı ihlallerine konu eşyaların imhasına yönelik faaliyetlerin daha etkin hale getirilmesi ve bu konuda mevzuat düzenlemesi yapılması

6- Patent, marka ve endüstriyel tasarım başvurularının ücretlendirme politikalarında şahıs, KOBİ ve üniversite uygulamasına geçilmesine yönelik analiz yapılması

×