27.06.2015

Türkiye Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği Stratejisi ve Eylem Planı

Türkiye Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği (KÜSİ) Stratejisi ve Eylem Planı (2015-2018) Yüksek Planlama Kurulu tarafından 27.06.2015 tarihinde kabul edilerek Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

"Kamu-üniversite-sanayi işbirliğini en üst düzeyde uygulayarak, Türkiye'yi yüksek teknoloji üssü haline getirmek" vizyonuna sahip olan KÜSİ Stratejisi ve Eylem Planı, 6 hedef altında 31 adet eylemden oluşmaktadır. 

Hedef 1: İşbirliğinde kurumsal yapılanma, iletişim ve algıyı oluşturmak

1.1. Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği (KÜSİ) Çalışma Grubu oluşturulacak ve etkin çalışması sağlanacaktır

1.2. İllerde KÜSİ Planlama ve Geliştirme Kurulları oluşturulacak ve kurulların etkin çalışması sağlanacaktır

1.3. KÜSİ Portalı oluşturulacaktır

1.4. Üniversitelerde KÜSİ kapsamında bilinçlendirme faaliyetleri gerçekleştirilecektir

1.5. OSBlerde Ar-Ge destekleri, proje yazma ve teknoloji transfer hizmetleri gibi konularda çalışacak birimler oluşturulacaktır

1.6. KÜSİ Uygulama ve Araştırma Merkezleri’nin üniversitelerde yaygınlaştırılması sağlanacaktır

1.7. KÜSİ konularındaki destek programlarının (San-Tez, Teknogirişim Sermayesi Desteği vb.) çıktılarının iyi uygulama örnekleri kamuoyu ile paylaşılacaktır

1.8. KÜSİ uygulamalarının teşvik edilmesi ve ödüllendirilmesi sağlanacaktır

Hedef 2: Hukuki düzenlemeleri yapmak

2.1. Akademisyenlerin atama ve yükselme kriterlerinde KÜSİ çerçevesinde yürüttüğü faaliyetler dikkate alınacaktır

2.2. Öğretim elemanlarını teşvik edecek düzenlemeler yapılacaktır

2.3. Üniversite döner sermaye sistemi KÜSİ’yi destekleyecek şekilde yeniden düzenlenecektir

2.4. Akademisyenlerin sanayide çalışabilmeleri, sanayide çalışan nitelikli personelin de üniversitelerde görev alabilmeleri sağlanacaktır

2.5. Farklı büyüklük ve gelişmişlik düzeyindeki üniversitelerin Ar-Ge fonlarını artırabilmesini teminen “Kurum Hissesi” sistemi performansa dayalı olarak yapılandırılacaktır

Hedef 3: Finansal kaynakları ve destek mekanizmalarını geliştirmek

3.1. KÜSİ projelerinin etki analizi yapılacaktır

3.2. Kamu alımlarında sanayi işbirliği projeleri yoluyla teknoloji transferi ve yerlilik oranının artırılması sağlanacaktır

3.3. KÜSİ işbirliği uygulamalarında sosyal bilimlerin desteklenmesi sağlanacaktır

3.4. Üniversiteler tarafından desteklenen BAP’larda KÜSİ uygulamalarına öncelik verilecektir

3.5. İllerin Ar-Ge ve Yenilik kapasitelerine ilişkin bir harita oluşturularak, bu kapsamda özellikle KÜSİ alanında il bazında politikalar hazırlanmasına zemin sağlanacaktır

Hedef 4: KÜSİ paydaşlarının idari ve teknik altyapısını geliştirmek

4.1. Üniversitelerin Ar-Ge’ye yönelik kaynaklarının yıllık olarak gelişiminin takip edilmesi amacıyla “Üniversite Toplam Araştırma Fonu” verileri derlenecek ve bu alandaki bütçe hedefleri izlenecektir

4.2. Araştırma altyapıları sanayinin sektörel ve bölgesel ihtiyaçları dikkate alınarak geliştirilecektir

4.3. KÜSİ'nin geliştirilmesi amacıyla laboratuvar portalının oluşturulması ve etkin kullanımı sağlanacaktır

4.4. Yurtdışı burslar, öncelikli alanlar göz önüne alınarak düzenlenecektir

4.5. Kalkınma ajanslarının KÜSİ çalışmalarındaki rolü artırılacaktır

Hedef 5: Nitelikli insan kaynağını geliştirmek

5.1. Kamu, üniversite ve sanayi arasında “İşbirliğine Dayalı Eğitim Modeli” oluşturulacaktır

5.2. Üniversitelerde yüksek lisans ve doktora programları, KÜSİ'yi destekleyecek şekilde düzenlenecektir

5.3. Meslek yüksekokullarında ihtiyaç duyulan öncelikli programlar açılacak, talep olmayan programlar revize edilecektir

5.4. Lisans eğitiminde girişimcilik, proje geliştirme, sanayi işbirliği projeleri, Fikri Sınai Mülkiyet Hakları ve Ar-Ge yönetimi gibi dersler, seçmeli olarak verilecektir

5.5. Üniversite ile sanayi arasında işbirliği sağlayan proje yapan akademisyenlerin projeye dair yurtiçi ve yurtdışı konferans, seminer giderleri önceliklendirilerek karşılanmasına yönelik bir çalışma yapılacaktır

Hedef 6: Fikri Sınai Mülkiyet Haklarını korumak ve ticarileştirmek

6.1. Sanayiciler Fikri Sınai Mülkiyet Haklarının ekonomik değeri konularında bilgilendirilecektir

6.2. Teknogirişimcilere yönelik ticarileştirme destek programları geliştirilecektir

6.3. Kamu destekli Ar-Ge projelerinin sonuçları ve ticarileştirme aşamaları, proje süresi bittikten sonra desteği veren ilgili kuruluş tarafından takip edilecektir

> Türkiye Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği (KÜSİ) Stratejisi ve Eylem Planı (2015-2018)

×