04.07.2015

Ulusal Fikri Haklar Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2015-2018) yayımlandı

Türk Patent Enstitüsü koordinasyonunda hazırlanan Ulusal Fikri Haklar Strateji Belgesi ve Eylem Planı Başbakanlık Yüksek Planlama Kurulu tarafından kabul edildi.

4 Temmuz 2015 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Eylem Planı ile fikri hakların korunması ve kullanılması için etkin, yaygın ve toplumca benimsenmiş bir fikri haklar sistemi oluşturularak fikri hakların ve bu haklara konu ürünlerin kalkınma sürecine katkısının artırılması amaçlanmaktadır. 

Anılan amaç doğrultusunda 4 hedef altında 51 eylemi içeren Eylem Planı, paydaşlar arası işbirliğinde uygulanacaktır.

Hedef 1: Ülke ihtiyaçları doğrultusunda mevzuat ve uygulamanın iyileştirilerek, fikri mülkiyet haklarının etkin biçimde uygulanması

Hedef 2: Yargı, gümrük ve kolluk hizmetleri başta olmak üzere ilgili birimlerde yeterli beşeri ve kurumsal kapasite oluşturularak, fikri hakların etkin biçimde denetlenmesi ve korunması

Hedef 3: Piyasa algısı ve değere dönüştürme altyapısı geliştirilerek, fikri hakların ticarileştirilmesine ilişkin mekanizmaların etkinliğinin arttırılması

Hedef 4: Fikri haklar sistemi konusunda toplumsal bilinç arttırılarak, fikre ve bilgiye saygılı bir bilgi toplumu olma hedefine katkı sağlanması

Teknoloji transferi ile doğrudan ilgili Hedef 3 eylemleri aşağıdadır:

3.1. Fikri haklar alanında devletçe sunulan teşvik sistemlerinin mevcut durum ve etki analizi yapılacak ve teşvik rehberi hazırlanacaktır.

3.2. TÜBİTAK 1602 Patent Destek Programının bilinirliği arttırılacaktır.

3.3. Fikri haklara yönelik destekler ticarileşme odaklı yeniden yapılandırılacaktır.

3.4. Üniversiteler bünyesinde geliştirilen fikri ürünler için (buluş, tasarım, yeni bitki çeşidi) tescil başvurusu ve elde edilen hakların sürdürülmesi için gerekli mali kaynağın teminine yönelik çalışma yapılacaktır.

3.5. Üniversitelerde fikri mülkiyet haklarının ticarileştirilmesinden elde edilen gelirlerden yapılan kesintinin azaltılmasına yönelik çalışma yapılacaktır.

3.6. KOSGEB Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı ile Tasarım ve Sınai Mülkiyet Hakları Desteklerinin bilinirliği arttırılacaktır.

3.7. Sınai hakların ticari değer olarak nakdi değerlemesinin yapılabildiği ve alınıp satılabildiği bir piyasa sistemi kurulması amacıyla ülke örnekleri incelenecek ve yasal altyapı çalışmaları yapılacaktır.

3.8. Teknoloji Transfer Platformu oluşturulacaktır.

3.9. Fikri hakların yoğun olduğu endüstrilerin ekonomik performans ve kalkınmaya etkisi incelenecektir.

3.10. Ülkenin sosyoekonomik yapısının telif haklarına etkisini inceleyen raporlar hazırlanacaktır.

3.11. Fikir ve sanat eserleri üretimine ilişkin istatistikî verilere kaynak oluşturacak ekonomik göstergelerin belirlenmesi ve istatistikî verilerin raporlanması sağlanacaktır.

3.12. Telif Hakları Genel Müdürlüğü'nün idari kayıtları ile ilgili meslek kuruluşlarının kayıtları, istatistik üretmek amacıyla yeniden tasarlanacak ve kayıtlarda iyileştirme çalışmaları yapılacaktır.

3.13. Fikir ve Sanat Eserleri Veritabanı oluşturulacaktır.

> Ulusal Fikri Haklar Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2015-2018)
> 29406 Sayılı Resmî Gazete

×