04.04.2016

Patent Pazarı Çalışma Grubu Toplantısı

Patent Pazarı kurulması çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen çalışmaların ve hazırlanan mevzuatın değerlendirilmesi ve bundan sonra atılacak adımlarla ilgili görüşlerin alınması amacıyla Patent Pazarı Çalışma Grubu 5 Nisan 2016 tarihinde Borsa İstanbul’da bir araya geliyor.

 

Fikri hakların korunması ve kullanılması için etkin, yaygın ve toplumca benimsenmiş bir fikri haklar sistemi oluşturularak fikri hakların ve bu haklara konu ürünlerin kalkınma sürecine katkısının artırılmasının amaçlandığı “Ulusal Fikri Haklar Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2015-2018)” Başbakanlık Yüksek Planlama Kurulu tarafından kabul edilmiş ve 4 Temmuz 2015 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

Türk Patent Enstitüsü (TPE) koordinasyonunda hazırlanan Ulusal Fikri Haklar Strateji Belgesi ve Eylem Planı’nın “Piyasa algısı ve değere dönüştürme altyapısı geliştirilerek, fikri hakların ticarileştirilmesine ilişkin mekanizmaların etkinliğinin arttırılması” başlıklı 3 nolu Hedefi altında ele alınan 7. Eylem (Sınai hakların ticari değer olarak nakdi değerlemesinin yapılabildiği ve alınıp satılabildiği bir piyasa sistemi kurulması amacıyla ülke örnekleri incelenecek ve yasal altyapı çalışmaları yapılacaktır) kapsamında, TPE ve Hazine Müsteşarlığı sorumlu kuruluş olarak belirlenmiştir.

 

Söz konusu eylem kapsamındaki çalışmalar, eylemle ilgili “İşbirliği Yapılacak Kuruluşlar” arasında yer alan Borsa İstanbul tarafından koordine edilmektedir. Bu kapsamda, 2014 yılı Kasım ayında başlattığı Özel Pazar faaliyetleri kapsamında birçok teknoloji firması ile yakın ilişkiler kuran, kamu hizmeti sağlama ve düzenleyici rolüyle birlikte, sektörde tarafsız bir pozisyonu olan Borsa İstanbul, anılan Özel Pazar’ın bir parçası olacak “Patent Pazarı” çalışmalarını yürütmektedir.

 

Patent Pazarı kurulmasına yönelik ilgili paydaşların görüşlerinin alınması ve gerekli çalışmalara başlanılması amacıyla 9 Temmuz 2015 tarihinde Borsa İstanbul'da bir çalıştay düzenlenmiştir. Daha sonra 31 Temmuz 2015 tarihinde Borsa İstanbul ile TPE yetkilileri arasında bir toplantı gerçekleştirilmiştir. Söz konusu çalıştay ve toplantı neticesinde, “Patent Pazarı” için model oluşturmak amacıyla bir çalışma grubunun kurulmasına karar verilmiştir.

 

Patent Pazarı Çalışma Grubu tarafından gerçekleştirilen 7 toplantı (5 tanesi genel katılımlı, biri yatırımcılarla, biri de patent vekilleri ile olmak üzere) neticesinde, Patent Pazarı taslak yönergesi ve üyelik sözleşmesi hazırlanmıştır. Ayrıca, Patent Pazarı kurulmasına ilişkin süreçte Borsa İstanbul Özel Pazar Bölümü tarafından aşağıdaki faaliyetler yürütülmüştür:

 • Patent Pazarı kurulmasına ilişkin Borsa İstanbul Yönetim Kurulu kararı çıkarılmıştır.
 • Patent Pazarı kurulmasına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu’ndan (SPK) olumlu görüş  alınmıştır.
 • Patent Pazarı platformunun internet alan adları (www.bistpatent.com)tescillenmiş, yazılım için teknik şartname hazırlanarak teklifler alınmış ve ihale süreci sonuçlandırılarak yazılım çalışmaları başlatılmıştır.
 • 16-19 Aralık 2015 tarihlerinde ABD’de patent devri/lisansı yoluyla teknoloji transferine aracılık eden başarılı platform işleticileri ve aracı şirketler ziyaret edilerek görüş alışverişinde bulunulmuş, platforma üyelik ve diğer muhtemel işbirliği imkanları değerlendirilmiştir.

 

Aşağıdaki linkte yer alan taslak yönergede yapısı detaylı tarif edilen Patent Pazarı ile ilgili temel özellikler aşağıda maddeler halinde özetlenmektedir:

 • Patent Pazarı, buluş sahibi bireyleri, üniversiteleri, teknoloji transfer ofislerini, araştırma merkezleri ve şirketleri yatırımcılar ile buluşturmayı amaçlayan web tabanlı bir platformdur.

 

 • Anılan platform üzerinden, TPE veya muadili yabancı kuruluşlara (incelemeli/incelemesiz patent veya faydalı model) başvurusu yapılmış buluşların ticarileştirilmesi amacıyla devir, alım-satım ve lisanslama işlemleri yapılacaktır.

 

 • Gerçek ya da tüzel kişiler, platforma 4 farklı (Patent Sahibi - Yatırımcı - Aracı - Servis Sağlayıcı) şekilde üye olabilecektir.
 • Patent Sahibi: İlgili teknolojiyi devir/lisans vermek isteyen taraf (Teknoloji Teklifi sunan veya Teknoloji Talebine karşılık veren)
 • Yatırımcı: Belli bir teknoloji için patent devir/lisans almak isteyen taraf (Teknoloji Talebi yapan veya Teknoloji Teklifine karşılık veren)
 • Aracı: Yatırımcı ya da Patent Sahibi adına platformdaki işlemleri vekaleten yöneten (belli niteliklere sahip) taraf (danışman, finansal kuruluş, hukuk firmaları vb.)
 • Servis Sağlayıcı: Patent Sahibi ve Yatırımcı için finansal veya hukuki danışmanlık, bağımsız denetim, değerleme, değerlendirme vb. ek hizmetler sunan (Patent Pazarı listesinde yer alan) taraf

 

 • Üyelik için ilgili tarafın Borsa İstanbul tarafından hazırlanan Üyelik Sözleşmesi’ni imzalaması ve üyelik ücretini ödemesi gerekecektir.

 

 • Üyeler platform üzerinden “Teknoloji Teklifi” (patent sahibi tarafından verilen ve en az bir adet patent içeren teknolojiyi devir etme ya da lisans verme teklifi) veya “Teknoloji Talebi” (yatırımcı tarafından tanımlanan ve belli bir teknolojiyi devir/lisans alma, AR-GE projeleri başlatma vb. talepler) girişi yapabilecektir.
 • Patent Sahibi, Teknoloji Teklifi girişi yaparken dilerse patent ile ilgili analiz ve değerleme raporlarını da platforma yükleyebilir

 

 • Platforma girilen Teknoloji Teklifi, Teknoloji Talebi, üye bilgileri ve temel tanıtıcı bilgiler, “Birinci Seviye Bilgi” olarak değerlendirilecek ve tüm üyelere açık olacaktır.

 

 • Patent Sahibi veya Yatırımcı, platforma girilen bir Teknoloji Teklifi ya da Teknoloji Talebi kapsamında, birbirlerine elektronik ilgi bildirimi gönderebilecektir.

 

 • Gönderilen ilgili bildiriminin kabul edilmesi halinde, Patent Sahibi (Yetkili Satıcı) ve Yatırımcı (Yetkili Alıcı) arasında “İkinci Seviye Bilgi” paylaşımı başlayabilecektir.

 

 • Üyeler nihai sözleşmelere ilişkin hususları Platformun “Görüşme Odası” uygulaması üzerinden güvenli bir ortamda müzakere edebilecektir. (bilgi/belge paylaşımı ve yazılı/sözlü/görüntülü iletişim)

 

 • Yatırımcı, Görüşme Odası uygulaması başlatılırken, ilgili Teknoloji Teklifi ile ilgili olarak Patent Sahibinden başka Yatırımcılara ilgi bildirimi göndermemesini, ilgili bildirimi kabul etmemesini ve Görüşme Odası uygulaması başlatmamasını (münhasırlık) talep edebilir.

 

 • Üyeler arasında imzalanan devir, alım-satım, lisans, opsiyon, iştirak, ortak Ar-Ge vb. sözleşmeleri platforma bildirilir.

 

 • Patent Sahibi (Yetkili Satıcı) ve Yatırımcı (Yetkili Alıcı), sözleşme bedeli üzerinden hesaplanacak ücreti Borsa İstanbul’a ödeyecektir.

 

 • Patent Pazarında gerçekleştirilecek işlemler Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri ve SPK düzenlemelerine tâbi değildir.

 

Patent Pazarı platformunun 2016 yılı Haziran ayı sonunda faaliyete geçmesi planlanmaktadır.

 

Patent Pazarı Yönergesi

×