Saygıdeğer Paydaşlar

Bildiğiniz gibi, Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu’nun (BTYK) 27 Aralık 2011 tarihli 23. Toplantısı’nda alınan “Yerli Patentlerin Lisanslanmasını Teşvik Edecek Politika Araçlarının Geliştirilmesi [2011/108]” başlıklı karar kapsamında Enstitümüz sorumlu kuruluş olarak görevlendirilmiştir. Söz konusu görev kapsamında Enstitümüz, ilgili paydaşlardan gelen görüşler ışığında “Teşvik”, “Takip” ve “Bilgilendirme” başlıklı çalışma alanlarında faaliyetler yürütmektedir.

“Teşvik” başlığı altında yürütülen “sınai mülkiyet haklarının ticarileştirilmesine yönelik teşvik ve destek verilmesi” ile ilgili çalışmalar kapsamında, Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) Vergi ve Teşvikler Teknik Komitesinin “Sınai mülkiyet haklarının ticarileştirilmesine yönelik teşvik imkanlarının arttırılması” başlıklı eylemi ile eşgüdüm halinde, Maliye Bakanlığı (Gelir Politikaları Genel Müdürlüğü) ile Enstitümüz tarafından taslak kanun maddeleri hazırlanmıştır. Torba Kanun  içerisine dahil edilen söz konusu maddeler, 06.02.2014 tarihinde TBMM’den geçerek (Kanun No. 6518), 19.02.2014 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Kanun kapsamında, Türkiye’de gerçekleştirilen araştırma, geliştirme ve yenilik faaliyetleri ile yazılım faaliyetleri neticesinde ortaya çıkan patentli veya faydalı model belgeli buluşların ticarileştirilmesinden elde edilen gelirler için % 50 kurumlar ve gelir vergisi istisnası getirilmiştir. Anılan kanunun uygulanması ile ilgili olarak hazırlanan Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair (8 Seri No.lu) Tebliğ de 21 Nisan 2015 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

“Takip” başlığı altında, “sınai mülkiyet haklarının ticarileştirilmesi ile ilgili yardımcı verilerin temin edilmesi ve kullanılabilir hale getirilmesi” ile ilgili konular ele alınmaktadır. Bu kapsamda, anlamlı verilerin teminine yönelik ilgili paydaş kişi, kurum ve kuruluşlar ile bilgi paylaşımı (Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi vb.) gerçekleştirilmektedir.

“Bilgilendirme” başlığı altında ise, “sınai mülkiyet ve yönetimi konularında yayın (etkinlik duyuruları, lisans/devir verme/alma teklifi duyuruları vb.) ve yardımcı hizmetler (değerleme vb.)” ile ilgili konular ele alınmaktadır. “Bilgilendirme” çalışmaları kapsamında hayata geçirilen hizmetlerin sunumunda kullanılacak temel bir platform olmak üzere, “Teknoloji Transferi Platformu” (www.teknolojitransferi.gov.tr) internet sitesi oluşturulmuştur.

Şubat 2015 itibariyle hayata geçirilen sitemiz temel olarak, patent, faydalı model veya tasarım korumasına sahip teknolojilerin transferi ile ilgili verilerin yayımlanacağı bir platform görevi üstlenecektir. Sahip oldukları teknolojiyi lisans vermek ya da devretmek isteyen taraflar “Lisans/Devir Verme Teklifleri” bölümünü, belli bir teknolojiye ihtiyaç duyan taraflar da “Lisans/Devir Alma Teklifleri” bölümü üzerinden veri girebilmekte ve bu verileri yönetebilmektedirler.

“Koruma Süresi Dolan Buluşlar/Tasarımlar” bölümünde, üçüncü kişilerin ücretsiz faydalanabilecekleri ülkemizdeki koruma süresi dolmuş patent, faydalı model ve tasarımlar yayımlanmaktadır.

“Etkinlikler” bölümünde, sinai mülkiyet ve yönetimi ile ilgili konularda ülkemizde gerçekleştirilen ulusal ve uluslararası seminer, çalıştay vb. faaliyetlere ilişkin program ve sunumlar yer almaktadır.

“Yayınlar” bölümünde, ilgili konularda yerli ve yabancı bilgi kaynakları (kitap, makale, derleme vb.) ile anket/analiz çalışması sonuçları paylaşılmaktadır.

“Ticarileşme Hikayeleri” bölümünde, ülkemizden çıkan buluş ve tasarımlarla ilgili ticarileştirme hikayeleri anlatılmaktadır.

“İstatistikler” bölümünde, “Takip” çalışma başlığı altında elde edilen veriler başta olmak üzere, teknoloji transferi ile ilgili ulusal veriler yayımlanmaktadır.

“Teknoloji Paydaşları”, teknoloji transferi ile ilgili tarafların bilgilerinin (iletişim bilgileri, görevli/uzman olunan konular) yayımlandığı bir alandır.

“Teknoloji Transfer Platformu E-Bülteni”, sitemizde yayımlanan içeriğin periyodik olarak paylaşılacağı bir yayındır.

Teknoloji transferi ile ilgili ülkemizdeki paydaşların katkılarıyla zenginleşecek sitemizin ülkemiz için hayırlı olması temennisiyle…

> Teknoloji Transfer Platformu Tanıtım Filmi
> Teknoloji Transfer Platformu Spot Filmi