22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Fungal otitis externa tedavisi için kulak damlası. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/03/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2000/01003
Buluş Başlığı Fungal otitis externa tedavisi için kulak damlası.
Başvuru Sahibi MEHMET ZEKİ İPEKÇİ
Buluş Sahibi MEHMET ZEKİ İPEKÇİ
IPC Sınıfı A61K 31/167;A61K 31/4164;A61K 31/4402;A61K 31/56;A61K 31/568;A61K 31/573;A61K 9/08;A61P 27/16
Buluş Özeti

Fungal otitis externa tedavisi için geliştirilen kulak damlasındaki imidazol türevi antifungal etken madde yoğunluğu % 0.5 tir. Dış kulak yolu deri dokusunun vücudun diğer deri dokusuna göre hassas olması ve dış kulak yolu salgısının sınırlı antifungal etkisi sebebiyle imidazol türevi antifungal etken madde, tedavi deneyleri sonucu %0.5 ten daha yoğun olarak dış yoluna uygulandığında tahrişe neden olmakta, %0.5 ten daha seyreltik olarak dış kulak yoluna uygulandığında antifungal terapotik etkisi yetersiz kalmaktadır. Saf su ile seyreltilerek %70 yoğunluğa indirilmiş 100 birim etil alkole 0.5 birim imidazol türevi antifungal etken madde ilave edilerek yoğunluk %0.5 yapılmaktadır.