22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Burger yapımı TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/06/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2006/01989
Buluş Başlığı Burger yapımı
Başvuru Sahibi BÜLENT SOLMAZ
Buluş Sahibi BÜLENT SOLMAZ
IPC Sınıfı A21D 13/00;A23L 1/24
Buluş Özeti

Buluş konusu; burger yapımıdır. Burger ekmeği, burger köftesi (dana-tavuk eti), farklı soslar kullanılarak servise hazır hale getirilmektedir. Ayrıca ekmek ebatları büyütülebileceği gibi, katlı kombinasyonlarda yapılarak lezzet kalitesi, damak tadı ,estetik görünüş de sağlanmaktadır.