22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Bir boğaz lastiği otomasyon sistemi TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/03/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2008/09549
Buluş Başlığı Bir boğaz lastiği otomasyon sistemi
Başvuru Sahibi AYGAZ ANONİM ŞİRKETİ
Buluş Sahibi M. FEVZİ ÇİTİL;CAN TIKIROĞLU;EMRAH İŞBİLEN
IPC Sınıfı B65B 39/00;F01D 11/12;F16J 15/26;F16K 41/04
Buluş Özeti

Bu buluş, LPG içeren tombul ev tipi tüplerde valf ile regülatör arasında bulunan ve sızdırmazlığı sağlayan boğaz lastiğinin (11) otomatik olarak değiştirilmesini sağlayan bir boğaz lastiği otomasyon sistemi (1) ile ilgilidir. Buluşun amacı, konveyör hattı üzerinde ilerleyen tüplerin (12) boğaz lastiğinin (11) değiştirilmesinde maliyetin ve zamanın azaltılması, hatanın en aza indirilmesini sağlayarak bir boğaz lastiği otomasyon sisteminin (1) gerçekleştirilmesidir.