22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Toplu taşıma araçları için koltuk. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 23/07/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2011/09002
Buluş Başlığı Toplu taşıma araçları için koltuk.
Başvuru Sahibi ETKA-D OTOMOTİV PLASTİK KALIP SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Buluş Sahibi AHMET SARIGÖZ;
IPC Sınıfı B60N 2/24
Buluş Özeti

Bu buluş, toplu taşıma araçları için koltuk ile ilgili olup, özelliği; koltuk gövdesi (1), bahsedilen koltuk gövdesi (1) oturak bölümüne ve sırtlık bölümüne paralel uzanan kanallar (1.2), paralel feder (1.3), paralel federle (1.3) koltuk gövdesini (1) irtibatlayan dikey federler (1.4), silindirik yapıda montaj merkezleri (1.1), ayak bağlantı delikleri (1.5), koltuk gövdesinin (1) sağında ve solunda kapaktan (2) meydana gelmesidir.