22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Alüminyum panel radyatörlerde üretimden kazanç sağlayan yeni bir kollektör bağlantısı. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/05/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2011/09021
Buluş Başlığı Alüminyum panel radyatörlerde üretimden kazanç sağlayan yeni bir kollektör bağlantısı.
Başvuru Sahibi TERMOSAN ISI SİSTEMLERİ DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Buluş Sahibi AHMET NAZIM UYAR
IPC Sınıfı F24H 1/00
Buluş Özeti

Buluş, gövde (1), gövde (1) üzerinde oluşturulan akışkan dolaşım borularına (8) monte edilen kolektörler (2), istenen yüzeye monte edilmesini sağlayan montaj elemanları (5) ile oluşturulan alüminyum panel radyatörlerin (7) kolektör (2) bağlantı tertibatları ile ilgili olup, özelliği; üretim maliyetlerinden, kullanılan hacimden kazanç sağlayan bağlantı tertibatlarını oluşturmak üzere, bahsedilen gövde (1) üzerindeki akışkan dolaşım borularının (8) üst ve/veya alt kısmında oluşturulan en az bir kolektör yuvası (6), kolektör yuvasında (6) akışkan dolaşım borularına (8) en az bir bağlantı vasıtasıyla monte edilen kolektörler (2) içermesi ile karakterize edilir.