22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Hemiselüloz tabanlı anti-mikrobik, buğu önleyici, istenmeyen gazları uzaklaştırıcı, biyobozunur film ve üretim metodu. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 23/01/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2011/09025
Buluş Başlığı Hemiselüloz tabanlı anti-mikrobik, buğu önleyici, istenmeyen gazları uzaklaştırıcı, biyobozunur film ve üretim metodu.
Başvuru Sahibi GÜRKAN KARAKAŞ;UFUK BAKIR
Buluş Sahibi ERİNÇ BAHÇEGÜL;UFUK BAKIR;LEVENT YILMAZ;TEOMAN DİNÇER;GÜRKAN KARAKAŞ;NECATİ ÖZKAN;LEVENT YILMAZ;NECATİ ÖZKAN;GÜRKAN KARAKAŞ;TEOMAN DİNÇER;ERİNÇ BAHÇEGÜL;UFUK BAKIR
IPC Sınıfı C08J 5/18
Buluş Özeti

Bu buluş, meyve ve sebzelerin ambalajlanmasında kullanılan, hemiselüloz tabanlı, pamuk sapı, ayçiçeği sapı, mısır koçanı, buğday, yulaf, arpa gibi hububatların sap ve kepekleri, fındık kabuğu vb. tarımsal veya odun talaşı gibi orman atıklarından üretilen antimikrobik, buğu önleyici ve istenmeyen gazlan uzaklaştırıcı özellikte biyobozunur bir film ve/veya kaplama malzemesi kompozisyonu ve bu filmin ve/veya kaplama malzemesinin üretim basamaklan ile ilgilidir.