22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Jantlarda alın kaynak bölgesi sıyırma ve ezdirme makinesi. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/06/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2011/09134
Buluş Başlığı Jantlarda alın kaynak bölgesi sıyırma ve ezdirme makinesi.
Başvuru Sahibi JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Buluş Sahibi ERCAN ÇERÇİOĞLU
IPC Sınıfı B08B 1/04;B60B 21/00;B60S 3/04
Buluş Özeti

Bu buluş, 400 mm genişlikten başlayıp 900 mm genişliğe kadar olan römork, iş makinesi, zirai ve ticari araçlar ile implement (özel ekipman) araçlarda kullanılan jantların alın kaynak bölgesini sıyıran ve ezdirme yapan bir makine ile ilgili olup, özelliği; değişik geometrilere sahip olabilen üst gövdenin (1) yanlarında bulunan bağlantı takozları (10), bağlantı takozlarına (10) sabitlenmiş miller (9), muhtelif sayıdaki millerin diğer uçlarına sabitlenmiş bir platform (11) üzerine konumlandırılmış bir çene baskı silindiri (4), çene baskı silindirinin (4) hareket etmesi ile alttan baskı uygulayacak şekilde tahrik ettiği alt gövde (2), yanlarına sabitlenerek alt gövdenin (2) miller (9) üzerinde hareketini sağlayan yataklar (6), kaynak bölgesinin temizlenmesini sağlayan sıyırma ve ezdirme bölümü (5) ile operasyonun başlangıç ve bitiş noktalarının kontrolünü sağlayan bir lineer cetvelden (3) meydana gelmesidir.