22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Trafik kazaları kaza yeri kaza çizer cetveli. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/03/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2011/09162
Buluş Başlığı Trafik kazaları kaza yeri kaza çizer cetveli.
Başvuru Sahibi RAZİYE TANIN
Buluş Sahibi HÜSEYİN TEKEŞ
IPC Sınıfı G06F 17/00
Buluş Özeti

Maddi hasarlı trafik kazalarında tarafların polisi beklemeden aralarında anlaşarak kaza yeri çizimini kaza çizer cetveli üzerindeki 19 ayrı şekil ile daha anlaşılır şekilde çizilmesini sağlayacak kaza yerinin doğru şekilde ifade edilmesini anlatabilecek, sigortacının kaza hakkında doğru yorum yapmasına yardımcı olacaktır.