22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
LPG tüpleri için bir kaçak kontrol mekanizması TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 23/07/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2008/09620
Buluş Başlığı LPG tüpleri için bir kaçak kontrol mekanizması
Başvuru Sahibi AYGAZ ANONİM ŞİRKETİ
Buluş Sahibi CAN TIKIROĞLU;EMRAH İŞBİLEN;M. FEVZİ ÇİTİL
IPC Sınıfı G01M 3/26
Buluş Özeti

Buluş; LPG tüpleri (7) için bir kaçak kontrol mekanizması (1) ile ilgilidir. Bu mekanizma (1) ile 0,2 gr/h lık valf ve gövde kaçakları tespit edilebilmektedir. Ayrıca, tüpler (7) hat üzerinde operatöre gerek kalmadan otomatik olarak kontrol edilebilmektedir.