22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Bir inşaat kalıbında yenilik. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/06/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2011/09221
Buluş Başlığı Bir inşaat kalıbında yenilik.
Başvuru Sahibi YEPSA YELKENCİLER PLASTİK SAN.VE TİC A.Ş.
Buluş Sahibi İBRAHİM HALİL KAYA;MUZAFFER YELKENCİ
IPC Sınıfı E04G 9/05
Buluş Özeti

Bu buluş betonun dökülmesi için uygulama alanının etrafına kurulan inşaat kalıplarında kullanım kolaylığı sağlamak için yapılan yenilikle ile ilgilidir. Buluş inşaat kalıplarında yapılan yenilik ile; su, nem ve hava şartlarından etkilenmeyen, nakliye maliyetini düşüren, her iki yüzünde kullanımına imkan sağlamayı amaçlamaktadır.