22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
U tipi harici konektör kilidi. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/05/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2011/09270
Buluş Başlığı U tipi harici konektör kilidi.
Başvuru Sahibi BİMED TEKNİK ALETLER SAN. VE TİC. A.Ş.
Buluş Sahibi YILMAZ ALBUKREK
IPC Sınıfı H01R 13/625
Buluş Özeti

Buluş, elektriksel bağlantı elemanı olarak kullanılan konektörlerin (A) içerisine takılan terminallerin doğru pozisyonlanmasını sağlayan, bahsedilen konektör (A) gövdesinde (1) bulunan yuvaya (12) geçen en az bir kilit ayağı (21), bahsedilen kilit ayağına (21) irtibatlı ve bahsedilen gövdenin (1) dış yüzeyinde bulunan sabitleme çıkıntısının (11) yerleştiği en az bir sabitleme yuvasına (221) sahip olan en az bir kilitleme tırnağı (22) içeren harici kilit (2) ile ilgilidir.