22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
İki kilitli konnektör gövdesi. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 24/04/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2011/09272
Buluş Başlığı İki kilitli konnektör gövdesi.
Başvuru Sahibi BİMED TEKNİK ALETLER SAN. VE TİC. A.Ş.
Buluş Sahibi YILMAZ ALBÜKREK
IPC Sınıfı H01R 13/00
Buluş Özeti

Buluş, elektriksel bağlantı elemanları olarak kullanılan gövdeye (50) sahip konnektörlerin (100) ve bahsedilen konnektörlerin (100) ırtibatlandırıldığı en az bir terminalin (40) doğru olarak pozisyonlanması ve tutulması amacıyla geliştirilmiş ikinci kilit (60) yapılanması ile ilgilidir. Şekil 2