22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
İki buçuk eksenli halatlı asansör sistemi TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 22/10/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2008/09679
Buluş Başlığı İki buçuk eksenli halatlı asansör sistemi
Başvuru Sahibi MUSA ÖZGÜN GÜLEÇ
Buluş Sahibi MUSA ÖZGÜN GÜLEÇ
IPC Sınıfı E04G 3/28
Buluş Özeti

Yüksek binaların dış cephelerin temizliği, boyanması veya sıvanması işlemlerinin yapılmasını kolaylaştıran bina yüzeyinde bağımsız hareket edebilmesini sağlayan bina dışı asansör halat sistemiyle ilgilidir. Geliştirdiğimiz halat sistemi sayesinde asansör platformu bina yüzeyinde yatay ve dikey olarak hareket edebilmektedir. Bu işlemi asansör kabininden kontrol edilebilen motor yardımıyla tambura halatın sarılmasıyla bina yüzeyinde yatay ve dikey hareketi yapabilen geliştirdiğimiz sistem sayesinde kabinin sarsılması en aza indirilerek hem işçi güvenliği sağlanmış hem de kısa sürede fazla çaba gerektirmeden işin yapılmasına olanak tanıyan bir platform olmaktadır.