22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Isı kayıplarını azaltan panel radyatör. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 24/04/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2011/09328
Buluş Başlığı Isı kayıplarını azaltan panel radyatör.
Başvuru Sahibi ÇELİKPAN ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Buluş Sahibi OKTAY ERDİNÇ
IPC Sınıfı H05B 1/00
Buluş Özeti

Bu buluş; kalorifer kazanı, kombi vb. herhangi bir ısıtıcıdan gelen sıcak akışkanın gövdesi içinde genleşerek ortama ısı vermesiyle kapalı ortamların ısıtılmasında kullanılan bir ev tipi panel radyatör (1) yapılanması ile ilgili olup, radyatör ön ve arka panellerine (3 4) sıcak akışkan girişinin sınırlandırılarak, sıcak akışkanın tesisat içinde önce radyatörün ön panelinden (3), daha sonra duvara bakan arka panelinden (4) geçirilerek dolaştırılmasını sağlayan sınırlandırılmış bağlantı parçası (5), yandan sıcak girişli radyatör yapılanması için panel ön yüzeyi (3) ile arka yüzeyi (4) arasında su geçişini sağlayan sıcak sı iletim elemanı (7), alttan sıcak su girişli radyatör yapılanması için panel ön yüzeyi (3) ile arka yüzeyi (4) arasında su geçişim sağlayan alttan bağlantı elemanı (9) içerir.(Şeki1 1, Şekil 2)