22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Yeni bir duman gazı sirkülasyon tekniğine sahip kazan. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/05/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2011/09336
Buluş Başlığı Yeni bir duman gazı sirkülasyon tekniğine sahip kazan.
Başvuru Sahibi KALDERA ISITMA SİSTEMLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Buluş Sahibi FAHRETTİN MURAT GEDİK
IPC Sınıfı F24C 1/00
Buluş Özeti

Bu buluş; özellikle dökme dilimli katı yakıtlı kat kaloriferlerinde kullanılan, ara döküm elementinin tasarımı ve yerleştirme şekli sayesinde, yanma odasında oluşan alevin, ısı transfer yüzeylerinde duman gazı halinde sirküle ederken, türbülansının artınlması ve duman gazından suya geçen verimin optimum hale getirilmesine imkan sağlayan bir kazan ile ilgilidir.