22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Elde taşınabilir, ayarlanabilir, kıvrılabilir taşıyıcıda yenilik. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/03/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2011/09340
Buluş Başlığı Elde taşınabilir, ayarlanabilir, kıvrılabilir taşıyıcıda yenilik.
Başvuru Sahibi OSMAN CAN ÖZCANLI
Buluş Sahibi OSMAN CAN ÖZCANLI
IPC Sınıfı A45C 3/00
Buluş Özeti

Buluş, kitap, defter, dosya gibi eşyaların (50), istenen adetlerde, bir arada ve elde taşınabilmesini sağlayan, bahsedilen taşıyıcının (1) üzerinde konumlandırılan muhafaza gözü (60), kullanılmadığı durumlarda bahsedilen muhafaza gözü (60) içerisinde konumlandırılan, kullanılacağı durumlarda bahsedilen taşıyıcının (1) üzerini kaplayacak şekilde konumlandırılan, bahsedilen eşyayı (50), su, toz, çamur vb. olumsuz hava koşuluna karşı koruyan muhafaza (61) içermesiyle karakterize edilen, katlanır ve kıvrılabilir bir taşıyıcı (1) ile ilgilidir.