22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Marifetli tel ızgara. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/09/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2011/09365
Buluş Başlığı Marifetli tel ızgara.
Başvuru Sahibi SÜLEYMAN ÖZER
Buluş Sahibi SÜLEYMAN ÖZER
IPC Sınıfı A47J 37/07
Buluş Özeti

Özel bir tasarıma sahip olan marifetli tel ızgara cihazımız, hem kömürün hem de pişirilecek belirli incelik ve kalınlıktaki ürünlerin kilitli bir mekanizma ile her yöne dönebilen hareketli kanatlı tel ızgaralar içerisinde dizilmesi, güvenli ve sağlıklı bir şekilde kolayca pişirilmesini sağlayan ve pişirme esnasında üründen damlayan yanmamış yağların bir hazneden bir kaba alınarak sanayiye geri kazandırılması ve dolayısıyla çevre dostu olan tel ızgara sistemli pişirme cihazıdır.