22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Gömme rezervuarda yenilik. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 23/07/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2011/09393
Buluş Başlığı Gömme rezervuarda yenilik.
Başvuru Sahibi VİSAM PLASTİK VE METAL ENJEKSİYON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Buluş Sahibi MEHMET ONUR ORDİN;ÇAĞLAR KARADEMİR;ALP HABİF
IPC Sınıfı E03D 11/14
Buluş Özeti

Buluş, gömme rezervuarlarda kullanılan pis su dirseği ve gizli taharet bağlantı dirseğinin takıldığı kelepçe sistemi (1) ile ilgilidir. Söz konusu buluş, gömme rezervuarlarda pis su dirseği ve gizli taharet bağlantı dirseğinin konumlandırıldığı kelepçe sistemi (1) ile ilgili olup, bahsedilen kelepçe sistemi (1); sabit kelepçe (2) ve bahsedilen bu kelepçe (2) ile irtibatlanabilen gizli taharet bağlantı kelepçesi (15) ile yekpare yapıda bulunan modüler kelepçe (10) içermektedir.