22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Şamandıralı yapıya sahip bir hayvan suluğu. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 23/07/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2011/09400
Buluş Başlığı Şamandıralı yapıya sahip bir hayvan suluğu.
Başvuru Sahibi KUTLUK İNŞAAT NAKLİYE GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Buluş Sahibi ŞAKİR DİNÇER
IPC Sınıfı A01K 7/00
Buluş Özeti

Buluş, büyük ve küçük baş hayvanların su içmelerini sağlayan su haznesi (1) içeren sulu tertibatları ile ilgili olup, özelliği; bahsedilen su haznesi (1) içinde konumlandırılmış şamandıra (3), su haznesine (1) şamandıra (3) vasıtasıyla otomatik olarak su girişi yapılmasını sağlayan su giriş ağzı (5) içermesidir.