22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Tek kullanımlık organik-hijyenik temizlik mendili. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 22/10/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2011/09441
Buluş Başlığı Tek kullanımlık organik-hijyenik temizlik mendili.
Başvuru Sahibi ALİ FUAT GÜNGÖR
Buluş Sahibi ALİ FUAT GÜNGÖR
IPC Sınıfı A41B 15/00;A61L 15/00;B65D 83/00
Buluş Özeti

Bu buluş, genel amaçlı olarak bebek veya yetişkinlerin temizlik faaliyeti için kullanılabilen tek kullanımlık organik-hijyenik temizlik mendili ile ilgili olup, özelliği; ön (1) ve arka folyolardan (2) oluşan bir ambalaj, yapıştırma kenarlarından (3, 9, 10) birbirine sabitlenerek bir ambalaj oluşturan ön (1) ve arka folyonun (2) ortasında bulunan orta yapıştırma yüzeyi (6), orta yapıştırma yüzeyinin (6) ambalaj içinde oluşturduğu sıvı bölmesi (4) ve bambu lif bölmesi (7) ile bu bölmelerin (4, 7) içerisinde bulunan bambu lif (8) ve temizlik sıvısından (5) meydana gelmesidir.