22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Kahvaltılık ve çerez seti. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/09/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2011/09466
Buluş Başlığı Kahvaltılık ve çerez seti.
Başvuru Sahibi OBJE PLASTİK TASARIM REKLAM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Buluş Sahibi SAMİ AKKAYA;EROL KORKUDAN
IPC Sınıfı A47G 23/00;A47J 47/02
Buluş Özeti

Bu buluş, kahvaltılık ve çerez seti (1) olup, özelliği; alt gövde (1.1), kâseleri birleştirme aparatı (1.2), tutma kolu alt parçası (1.3), tutma kolu üst parçası (1.4), kâse (1.5), üst kapak (1.6) ve üst kapak kulpu (1.7) içermesidir.