22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Çay ve kahve pişirme kazanında (makinesinde) yenilikler. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/09/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2011/09467
Buluş Başlığı Çay ve kahve pişirme kazanında (makinesinde) yenilikler.
Başvuru Sahibi ATEŞE MAKİNE KAZAN İNŞAAT GIDA PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Buluş Sahibi MURAT KARALİ
IPC Sınıfı A47J 31/00
Buluş Özeti

Bu buluş, yapısında musluk (2), brülör (8) ve gövde profili (14) bulunan çay ve kahve kazanında (makinesinde) yenilik olup, özelliği; cehennemlik (1), sol baca (3), sağ baca (4), üst su seviye pimi (5), alt su seviye pimi (6), rezistans (7), PLC (10), regülatör (11), sol yan kapak (12), sağ yan kapak (13), ısı probu (15) ve mekanik termostat (16) içermesidir.