22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Büyükbaş ve küçükbaş hayvanların yetiştirildiği çiftliklerde kullanılan hayvan altlığı yapılanması. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 22/10/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2011/09519
Buluş Başlığı Büyükbaş ve küçükbaş hayvanların yetiştirildiği çiftliklerde kullanılan hayvan altlığı yapılanması.
Başvuru Sahibi AHMET ATALAY
Buluş Sahibi AHMET ATALAY
IPC Sınıfı A01K 1/00
Buluş Özeti

Buluş, büyükbaş ve küçükbaş hayvanların yavrularının ve köpek yavrularının yetiştirildiği mekanlarda kullanılan, üzerinde binken materyallerin aşağı düşmesini sağlayan gözeneklere (4) sahip, polietilen, polipropilen, polyester (bakalit) plastik ve benzeri polimer türevi kimyasal veya doğal malzemeden veya bunların karışımından mamül ana gövde (1), bahsedilen ana gövdenin (1) yerden yüksek konumlanmasını sağlayan en az bir yükseltici eleman (2) ve bahsedilen ana gövdeye (1) hijyen ve kuruluk sağlamak üzere uygulanan kaplama (3) içermesiyle karakterize edilen hayvan altlığı ile ilgilidir.