22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Su tutucu bantları yerleştirmeye yönelik diyafram duvar hidrolik water stop-end. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/09/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2011/09524
Buluş Başlığı Su tutucu bantları yerleştirmeye yönelik diyafram duvar hidrolik water stop-end.
Başvuru Sahibi Z MAKİNE TEKNOLOJİSİ A. Ş.
Buluş Sahibi AKIN AKBULUT
IPC Sınıfı E02D 5/14
Buluş Özeti

Diyafram duvar imalatında hidrolik pistonlar (9) vasıtası ile diyafram duvar derzlerine su tutucu bantların (14) diyafram duvar hidrolik water stop-endler (l-2) üzerinde mevcut kanallarına yerleştirilir. Hidrolik pistonlar (9) vasıtası ile bu su tutucu bantlar (14) diyafram duvar hidrolik water stop-ende (1-2) sıkıştırılır. Zemin içersinde kazılan diyafram duvar panelinin iki yanına bu su tutuculu (14) diyafram duvar hidrolik water stop-endler (l-2) yerleştirilir ve beton dökülür. Beton prizini aldıktan sonra su tutuculu (14) diyafram duvar hidrolik water stop-endin (l-2) arka tarafından bir diyafram duvar panel kazısı daha yapılır. Bu kazıyı takiben hidrolik hortumlar güç ünitesine bağlanarak su tutuculu(14) diyafram duvar hidrolik water stop-end (l-2)ekipmanı üzerindeki pistonların (9) açılması sağlanır. Pistonlar(9) açılarak diyafram duvar hidrolik water stop-end (l-2) kendisini kurtarır ve su tutucu bantın (14) bir kenarı daha önce betonu dökülmüş diyafram duvar paneli betonu içerisinde kalırken, diğer ucu ise zemin içerisinde kazısı yapılmış olan diyafram duvar paneli içinde kalır. Bu şekilde açılan diyafram duvar hidrolik water stop-end (1-2), zeminden rahatlıkla çıkartılır ve betonu dökülmüş diyafram duvar paneli kenarında geçici kalıp görevi gören diyafram duvar hidrolik water stop-end (1-2), aynı zamanda betonu dökülen panel içerisinde su tutucu bantın(14) bir ucunun yerleştirilmiş olmasına ve diğer ucunun ise bir sonraki diyafram duvar panelinde dökülecek beton içerisinde kalmasına olanak tanır.