22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Yivsiz pompalı av tüfekleri için geçmeli pompalı sürgü kolu. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 23/07/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2011/09567
Buluş Başlığı Yivsiz pompalı av tüfekleri için geçmeli pompalı sürgü kolu.
Başvuru Sahibi İSTANBUL SİLAH VE SAVUNMA SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Buluş Sahibi EROL KURT
IPC Sınıfı F41C 7/02
Buluş Özeti

Bu buluş, yivsiz pompalı av tüfeklerinde tek parça sürgü kolu ve bu kolun boruya kaynaksız olarak montajını kapsayan, yivsiz pompalı av tüfekleri için geçmeli pompalı sürgü kolu ile ilgilidir.