22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Yivsiz yarı otomatik tüfek için gaz tahliye pistonu. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 23/07/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2011/09570
Buluş Başlığı Yivsiz yarı otomatik tüfek için gaz tahliye pistonu.
Başvuru Sahibi İSTANBUL SİLAH VE SAVUNMA SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Buluş Sahibi EROL KURT
IPC Sınıfı F41C 27/00
Buluş Özeti

Bu buluş, yarı otomatik yivsiz av tüfeklerinde atış esnasında namluda oluşan barut gazı basıncının bir kısmını tahliye etmede kullanılan, yivsiz yarı otomatik tüfek için gaz tahliye pistonu ile ilgilidir.