22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Çok amaçlı sedye. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/09/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2011/09577
Buluş Başlığı Çok amaçlı sedye.
Başvuru Sahibi YASİN DEMİR
Buluş Sahibi YASİN DEMİR
IPC Sınıfı A61G 7/00
Buluş Özeti

Bu buluş, kan bankaları, diyaliz merkezleri, laboratuar, güzellik merkezi gibi farklı alanlarda kullanılabilecek şekilde hem yatak hem koltuk olabilen çok amaçlı sedye ile ilgili olup, özelliği; bir adet alt şase (4), alt şase (4) üzerine konumlandırılmış bir mekanizma (5), sahip olduğu bağlantı kolları (13, 22) yardımı ile oturma alanı (2) ve alt şaseye (4) ilişkilendirilen mekanizmayı (5) tahrik eden bir motor (11), motor (11) tahriki ile çalışan mekanizmanın (5) hareket ettirdiği sırt dayama (1), sırt dayama (1) ile aynı anda veya bağımsız hareket edebilen ayak dayaması (3), buluşun sahip olduğu donanımı kontrol eden bir kutu (15) ve kutu (15) ile iletişime geçerek buluşu yönlendiren bir kumandadan (17) meydana gelmesidir.