22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Bir hatalı dolaşım önleme ve düzeltme sistemi TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/03/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2008/10015
Buluş Başlığı Bir hatalı dolaşım önleme ve düzeltme sistemi
Başvuru Sahibi TURKCELL TEKNOLOJİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ANONİM ŞİRKETİ
Buluş Sahibi BAHRİ OKUROĞLU
IPC Sınıfı H04Q 7/00;H04W 36/00;H04W 48/18;H04W 8/02
Buluş Özeti

Bu buluş, ana şebekedeki anlık sorunlar veya şebeke karışması nedeniyle ülke sınırlarında GSM (Global System for Mobile Communications) aboneleri komşu ülke operatörlerinden servis aldıklarında, ana şebekeyi takip ederek yerel şabekedeki sorunlar giderildiğinde aboneleri otomatik olarak yerel şebekeye (6) geri döndüren bir hatalı dolaşım düzeltme birimi içeren bir hatalı dolaşım önleme ve düzeltme sistemi (1) ile ilgilidir.