22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Dayanıklılık ve montaj kolaylığı sağlayan profil sistemi. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/06/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2011/09639
Buluş Başlığı Dayanıklılık ve montaj kolaylığı sağlayan profil sistemi.
Başvuru Sahibi ÖZ ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Buluş Sahibi YUNUS DURMAZ
IPC Sınıfı E06B 3/00
Buluş Özeti

Buluş, kapı kasaları, pervazlar ve duvar bölmelerinde kullanılan isteğe bağlı olarak sisteme ilave edilen veya çıkarılan yardımcı pervaz profili (2) ve taşıyıcı ana kasa profilinden (1) meydana gelen bir profil sistemi olup özelliği, duvara (5) gönyeleme sağlayan en az bir kör kasa (3), bahsedilen taşıyıcı ana kasa profilinin (1), esneme, sert darbe sonucu sallanma, montaj esnasında esneme ve benzeri durumlar karşısında dayanım ve montaj kolaylığı ile bahsedilen kör kasaya (3) sıfır mesafede dayanması yardımıyla düzgün gönyeleme sağlayan gönyeleme ucuna (131) sahip profil uzantısı (13) içermesidir. Ayrıca bahsedilen yardımcı pervaz profilinin (2) duvara (5) dayanıp temas edecek olan ucuna yerleştirilen ve bağlantı noktaları (12, 20) üzerinden çevrilip sıkılabilen vidanın (4) sıkılmasıyla duvar (5) - profil (2) mesafe ayarını sağlayan, duvardaki (5) eğrilikleri ve profilin (2) duvara (5) değmesi ile oluşan metal sesini yok eden conta (6)içermektedir.