22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Otomatik açılır kapanır tente yapılanması. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/05/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2011/09643
Buluş Başlığı Otomatik açılır kapanır tente yapılanması.
Başvuru Sahibi EFES ÇADIR BRANDA TENTE DEKORASYON TASARIM PROJE MADENİ EŞYA TEKSTİL ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Buluş Sahibi RECEP KAYA
IPC Sınıfı E04H 15/32
Buluş Özeti

Buluş, kullanıldığı mekanlarda (restaurant, ev, bahçe, kafe, eğlence alanları, avmler, bina terasları, parklar vb.), mekanın iklim şartlarının olumsuz etkilerden korunmak amacı ile kullanılan; hareket halinde iken sadece tek noktadan yüzeye temas eden tekerlekler (2), tekerleklere (2) tek noktadan temas edecek profil ray (3), taşıyıcı profiller (3), bahsedilen taşıyıcı profiller (3) içinde formlandırılmış ray yapısında tekerlekler (2) vasıtasıyla hareket eden ve ileri geri hareketi ile beraber tenteyi de hareketlendiren araba (1) içeren otomatik açılır kapanır tente yapılanması ile ilgilidir. Şekil 3.