22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Kaplama uygulanmış ışıklı direk. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/05/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2011/09644
Buluş Başlığı Kaplama uygulanmış ışıklı direk.
Başvuru Sahibi NİYAZİ USTA PARK BAHÇE AYDINLATMA ARMATÜR PLASTİK VE METAL SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Buluş Sahibi MÜCAHİT HALİM ILDIRAR
IPC Sınıfı G09F 7/00
Buluş Özeti

Buluş, lambalar (12) içeren ışıklı direkler (10) ile ilgili olup, özelliği; metal esaslı bir iç katmanı (120) haiz ve bu iç katman (120) dış yüzeyinin kaplandığı bir kaplama katmanına (110) sahip ana gövde (11) içermesidir.