22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Kapakları açıldığında üzerinde kitap okunabilen tablaya dönüştürülebilen kutu. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 24/04/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2011/09650
Buluş Başlığı Kapakları açıldığında üzerinde kitap okunabilen tablaya dönüştürülebilen kutu.
Başvuru Sahibi MAS MATBAACILIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Buluş Sahibi MUHARREM CENAP KANGÖZ
IPC Sınıfı A47B 1/00
Buluş Özeti

Buluş, üzerinde dua kitabı, Kuran-ı Kerim gibi yerden belirli bir yükseklikte tutularak okunması gereken kutsal kitapların koyularak okunduğu, sonrasında ise okunan kitabın içensine yerleştirilebildiği bir oyuğa sahip rahleye dönüştürülebilen kutu ile ilgilidir.