22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Tam açılabilir kitap kutusu. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/06/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2011/09651
Buluş Başlığı Tam açılabilir kitap kutusu.
Başvuru Sahibi MAS MATBAACILIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Buluş Sahibi MUHARREM CENAP KANGÖZ
IPC Sınıfı A47B 1/00;A47B 65/00
Buluş Özeti

Buluş, içerisinde kitap muhafaza edilen bir taban (11) yüzeyinin karşılıklı iki kenarına irtibatlı olan ön ve arka yüzeylere (15) sahip muhafaza kutusu (1) ile ilgilidir. Bahsedilen muhafaza kutusu (1), iki yana doğru açılabilen yan yüzeyler (12), bahsedilen yan yüzeyler (12) ile irtibatlı en az bir kapak (14), bahsedilen yan yüzeyler (12) ve kapağın (14) kapatılması sonucu kutuyu (1) oluşturmak uzere bahsedilen yüzeylerde (12) ve kapakta (14) aynı zamanda da ön ve arka yüzeylerde (15) bulunan en az bir tutucu eleman (16) içermektedir.Şekil-3