22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Otomatik kapılar için güvenlik sensörlü yalıtım contası. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 23/07/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2011/09656
Buluş Başlığı Otomatik kapılar için güvenlik sensörlü yalıtım contası.
Başvuru Sahibi SEÇİL KAUÇUK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Buluş Sahibi ORHAN KOÇ
IPC Sınıfı F16J 15/00
Buluş Özeti

Bu buluş insanların çok sık kullandığı metro, tramvay, raybüs, asansör, bina, otobüs ve benzeri giriş çıkış otomatik kapılarda güvenliği sağlayan, bahsedilen kapılarda bir butün olarak temas bölgesine takılan, kapının kapanışı esnasında herhangi bır dokunuşta ters istikamette hareket etmesini sağlayan, iletken ve yalıtkan malzemelerden co-ex ve tri-ex yöntemle hadde çekilerek elde edilen otomatik kapılar ıçın güvenlik sensorlu bır yalıtım contası ile ilgilidir.