22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Deri ölçme makinaları için dokunmatik ekrana sahip tablet. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/09/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2011/09677
Buluş Başlığı Deri ölçme makinaları için dokunmatik ekrana sahip tablet.
Başvuru Sahibi MURAT DURAN;MUSTAFA ERZİNCANLI
Buluş Sahibi MURAT DURAN;MUSTAFA ERZİNCALI;MURAT DURAN;MUSTAFA ERZİNCALI
IPC Sınıfı G01B 7/00
Buluş Özeti

Buluş desi (deri ölçme) makinalarında kullanılan verileri toplayan, bilgi akışını sağlayan ve bu bilgileri kayıt altında tutan, dokunmatik ekranı sayesinde kullanıcıların veri girişi yapabildiği tablet hakkında olup; alt kutu (1), üst kutu (2), blok kondansatör (3), besleme soketi (4), lcd dokunmatik ekran (5), numaratör çıkış portu (6), optik göz portu (7), barkod yazıcı portu (8), yazıcı portu (9), ekran soketi (10), işlemci (11), buzzer (12), doğru akım modülü (13), pil (14), sigorta (15), regülatör (16), bobin (17), kristal (18), kondansatör (19), filtre bobin (20), taş direnç (21), numaratör çıkışı (22), enerji girişi (23) ve sigorta düğmesinden (24) meydana gelmektedir.