22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Bir hatalı dolaşım önleme sistemi. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/03/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2008/10016
Buluş Başlığı Bir hatalı dolaşım önleme sistemi.
Başvuru Sahibi TURKCELL TEKNOLOJİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ANONİM ŞİRKETİ
Buluş Sahibi BAHRİ OKUROĞLU
IPC Sınıfı H04W 36/00;H04W 48/18;H04W 8/02
Buluş Özeti

Bu buluş, abone konum ve durum tespit birimi (2), komşu ülke sınır bölgesi izleme birimi (3), komşu ülke sınır bölgesi tespit birimi (4) ve dolaşım izleme ve müdahale birimi (5) içeren, abone terminalinin (11) hizmet almak istediği ziyaretçi konum kütüğünün, komşu ülke sınır bölgesinde yer alması, abone terminalinin (11) son konumunun, yerel şebekenin (7) sınır bölgesinde yer alması ve abone terminalinin (11) son durumunun, telefonunun açık olduğunu göstermesi (103) durumunda abone terminalinin (11) komşu ülke operatörlerinden yanlış hizmet alma olasılığının olduğunu belirleyen ve oluşan hatalı dolaşımları engelleyen bir hatalı dolaşım önleme sistemi (1) ile ilgilidir.