22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Çekmece içine kavanoz ve baharatlık sabitleyen alt taban. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 22/10/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2011/09691
Buluş Başlığı Çekmece içine kavanoz ve baharatlık sabitleyen alt taban.
Başvuru Sahibi HAKAN AYAZ;3K PLASTİK VE KALIP SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Buluş Sahibi HAKAN AYAZ;HAKAN AYAZ
IPC Sınıfı A47B 88/00
Buluş Özeti

Buluşumuz, mutfak ve banyo dolaplarının çekmece iç kısımlarının verimli kullanılmasını sağlayan ünitelerle ilgili olup özelliği; çekmecenin içine konumlandırılan baharatlık ve/veya silindirik depolama üniteleri ve hatta kare /diğer geometrik tabanlı kavanozların çekmecenin açılıp kapanması sırasında oluşan hareketle birbirlerine veya çekmece cidarına çarpmadan konumlandırıldığı yerde sabit kalabilmeleri için tasarlanmış tercihen dikdörtgensel alt taban (1) üzerinde oluşturulmuş istenen geometrideki ve istenen dağılım/ dizilimdeki (yan yana paralel veya çapraz konumda) kavanoz sabitleme girintisine (4) kavanoz (2) baharatlık sabitleme girintisi (5) içensine de baharatlığın (3) konumlandırılmasıdır. Sistem; Alt taban (1), kavanoz (2), baharatlık (3), kavanoz sabitleme girintisi (4) ve baharatlık sabitleme girintisinden (5) oluşur.