22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Kapı paneli ve lif levha üzerini aynı anda hem yatay hemde dikey formda boyayarak desen oluşturabilen desen silindiri. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/09/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2011/09693
Buluş Başlığı Kapı paneli ve lif levha üzerini aynı anda hem yatay hemde dikey formda boyayarak desen oluşturabilen desen silindiri.
Başvuru Sahibi BEKİR TEVER
Buluş Sahibi BEKİR TEVER
IPC Sınıfı B05C 17/00
Buluş Özeti

Buluşumuz; kapı imalatında kullanılan ve kapının dış yüzeyini oluşturan yüksek sıcaklık ve basınç altında ağaç liflerinin preslenmesi ile elde edilen lif levha panellerin ve kapı panellerinin üzerine istenen desenleri mürekkep ve benzeri kimyasallar ile transfer edebilen desen silindirleri ile ilgili olup özelliği, desen sılındınnın (6) tum yüzeyini çepeçevre saran, dikey pütürlü desen (7) ve kısa yatay pütürlü desen (8) ve uzun dikey pütürlü desen (9) formlarının desen silindirinin (6) yüzeyinden kabarık ve dışa taşmış pütürlü yapıda işlenmiş olması, bu sayede desen silindiri (6) bünyesindeki baskı kimyasalının (mürekkebin) silindir üzerindeki desen silindirinin (6) tüm yüzeyini çepeçevre saran, dikey pütürlü desen (7) ve kısa yatay pütürlü desen (8) ve uzun dikey pütürlü desen (9) çıkıntıları ile lif levha veya kapı paneli (1) üzerine transfer edilmesi ve bu sayede lif levha veya kapı paneli (1) üzerine yatay ve dikey geometrik formların ve desenlerin aynı anda ikinci bir baskı işlemine gerek kalmadan basılmasıdır.