22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Kap üstünde kap gıda doğrayıcı/parçalayıcı. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 23/07/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2011/09714
Buluş Başlığı Kap üstünde kap gıda doğrayıcı/parçalayıcı.
Başvuru Sahibi EMRE GÜRSEL;İLHAN GÜRSEL;METE GÜRSEL
Buluş Sahibi METE GÜRSEL;EMRE GÜRSEL;İLHAN GÜRSEL;İLHAN GÜRSEL;EMRE GÜRSEL;METE GÜRSEL;İLHAN GÜRSEL;METE GÜRSEL;EMRE GÜRSEL
IPC Sınıfı B26D 3/00
Buluş Özeti

Buluş, ticari veya ev tipi gıda hazırlama amaçlı doğrayıcı/parçalayıcı (Chopper) ürünlerinde kullanılmak üzere alışılagelmiş tek kap hacmi (1), kap içinde parçalayıcı/doğrayıcı bıçak(lar)( 2-3), ara kapak (7) ve kap üstünde motor güç ünitesi(8)ile çalıştırılan cihazların mevcut ana kap (1) üzerine, yeni kaplar (4) yerleştirilerek bütün kapların aynı anda veya birbirinden bağımsız motor güç (8) ünitesi ile çalışmasını sağlayan bir cihaz tasarımıdır. Bu ek kap birden fazla olabilir ve her ek kap kendi boyutlarına uygun parçalayıcı/doğrayıcı bıçak (6) ihtiva etmektedir.