22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Devamlı mürekkep beslemeli tank. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 22/08/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2011/09720
Buluş Başlığı Devamlı mürekkep beslemeli tank.
Başvuru Sahibi BİROL ÇİL
Buluş Sahibi BİROL ÇİL
IPC Sınıfı B41J 1/00
Buluş Özeti

Buluş, gövdesinde (11) en az bir mürekkep haznesine (16) ve bahsedilen mürekkep haznesindeki (16) mürekkebin iletimini sağlayan en az bir boruya (15) sahip olup, bahsedilen mürekkep haznesinin (16) üst ve/veya yan yüzeyinde konumlanmış en az bir tıpa (17), bahsedilen gövdenin (11) yazıcı içerisine monte edilmeksizin haricen irtibatlandırılmasını ve sabitlenmesini sağlayan irtibat elemanı (20), bahsedilen gövdenin (11) yan yüzeyinde konumlandırılmış, mürekkep iletimini kontrol eden, vanaya (13) sahip vana sistemi (14) içeren devamlı mürekkep beslemeli tank ile ilgilidir.