22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Kamalı frenlerin ayar mandalı ve ayar cıvatasına ait yapılanma. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/06/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2011/09722
Buluş Başlığı Kamalı frenlerin ayar mandalı ve ayar cıvatasına ait yapılanma.
Başvuru Sahibi EGE FREN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Buluş Sahibi AKIN İŞBİLİR
IPC Sınıfı F16D 65/60
Buluş Özeti

Buluş, ağır ticari araçların kamalı frenlerinde ayar işlemini otomatik olarak gerçekleştiren tahrik burcuna (30) sahip, bahsedilen tahrik burcu (30) üzerinde diş atlayarak, burcun geri dönmesini sağlayan, bası kuvveti arttırılmış yay (50) ile irtibatlandırılan, bahsedilen yayın (50) konumlandırıldığı bir yay boşluğuna (42), yay (50) ile arasında istinat yüzeyine (41) ve yayın (50) yataklandığı yataklanma kademesine (63) sahip ayar mandalı (40), bahsedilen yay (50) ve ayar mandalına (40) yatak görevi yapan, boşluğa (61), bahsedilen ayar mandalının (40) çalışma esnasında içine geçmesini sağlayan yataklanma kademesi (63) ile temas halinde olan ve bahsedilen boşluğun (61) üst bölümünü içine alan kapalı yüzeye (62) sahip, sabitleme elemanı (60), bahsedilen tahrik burcuna (30) göre izafi hareket yapan, yan cidarlarında açılmış yuvalara (11) sahip tutucuya (10) ve bahsedilen tutucuya (10) göre izafi hareket yapmasını engelleyen ve bahsedilen tutucunun (10) yan cidarlarında açılmış yuvalara (11) irtibatlandırılmış klipse (80) sahip ayar cıvatası (20) içermektedir. (şekil 1 ve şekil 3).