22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Otomatik karekod okuma ve sipariş ayırma sistemi. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/06/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2011/09749
Buluş Başlığı Otomatik karekod okuma ve sipariş ayırma sistemi.
Başvuru Sahibi TIKIR MAKİNA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Buluş Sahibi ARMAĞAN ÇUBUKÇU;ÇORUH ÇUBUKÇU
IPC Sınıfı G06K 17/00;G06K 19/00
Buluş Özeti

Buluş,ürünler üzerinde bulunan barkodların yerine kullanılan, ürünle ilgili daha fazla spesifik veriyi daha küçük bir alanda daha büyük doğruluk payı ile saklayan ve kutunun farklı yüzeylerinde bulunan kare kodların okunması sırasında, kutuların karekod bulunan okunacak yüzeylerinin okuyucuların önünden hep aynı mesafede geçerek,okuyucu kameraların odak noktaları değişmeden kare kodun hızlı olarak okunarak,kare kod içinde saklanan verilerin sisteme aktarılması ve bu verilerin işlenmesini sağlayan sistem ile ilgilidir. Buluş, başta ilaç ,gıda nakliye,kargo taşımacılığı,otomotiv sektörü ve barkodun yada kare kodun kullanıldığı her sektörde kullanılabilnektedir.