22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Otomatik temizlemeli havalı bant separatörü TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/02/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2009/00018
Buluş Başlığı Otomatik temizlemeli havalı bant separatörü
Başvuru Sahibi YÜNEL ELEKT.SİS.TES.SAN.LTD.ŞTİ.
Buluş Sahibi MUSTAFA KEMAL YÜNEL;ASLI EKİCİ
IPC Sınıfı B03C 1/02;B03C 1/16
Buluş Özeti

Bu buluş, havalı bant hatlarına monte edilerek, havalı bantlarda taşınan malzemelerin içerisinde bulunan ferro metal, ferro metal tozu gibi istenmeyen maddelerin manyetik bir şekilde ayrıştırılmasını sağlayan, bu ayrıştırılan malzemenin insan gücüne ve taşıma hattının durdurulmasına gerek kalmaksızın istenen periyotta otomatik olarak dışarı atan, her ölçüde havalı banda göre tasarımı uygulanıp, kolayca monte edilebilen bir manyetik havalı bant separatörü (10) ile ilgilidir.